Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Annelies Voetverzorging ( Medisch Pedicure )

  1. Algemeen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Annelies Voetverzorging en een cliënt waarop Annelies Voetverzorging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. Diensten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Annelies Voetverzorging zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  3. Afspraken:                                                                                                                                                                                                                                                                                          Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen worden telefonisch, via de mail of via de website worden gemaakt.De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Annelies Voetverzorging door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden.Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Annelies Voetverzorging 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen. Bij verhindering van de afspraak door Annelies Voetverzorging, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.
  4. Tarieven en betaling:                                                                                                                                                                                                                                                                    Annelies Voetverzorging vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn     inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Annelies Voetverzorging.Annelies Voetverzorging is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.
  5. . Persoonsgegevens en privacy:                                                                                                    De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Annelies     Voetverzorging. De persoonlijke gegevens worden door Annelies Voetverzorging opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.
  6. Geheimhouding:                                                                                                                              Annelies Voetverzorging is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een  behandeling.De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Annelies Voetverzorging verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
  7. Aansprakelijkheid:                                                                                                                        Annelies Voetverzorging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Beschadiging en diefstal:       

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Annelies Voetverzorging. Diefstal wordt door Annelies Voetverzorging altijd gemeld bij de politie.

9. Garantie:

Annelies Voetverzorging geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

10. Klachten:

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Annelies Voetverzorging.

11. Gedrag:

De cliënt dient zich volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Annelies Voetverzorging het recht de behandeling gelijk te stoppen en zal de cliënt de gehele behandeling moeten voldoen.

12. Recht:

Tussen Annelies Voetverzorging en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

© 2018 –  Annelies Voetverzorging